Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

El Departament de Cultura ha publicat les bases que han de regir la convocatòria de les subvencions per a la recuperació i la restauració d'imatgeria festiva i de la indumentària de les colles de cultura popular i tradicional.

Actuacions i despeses subvencionables:

L'objecte d'aquestes subvencions és contribuir al finançament de la restauració i creació d'elements d'imatgeria festiva catalana, així com a la restauració i la confecció del seu vestuari, i del vestuari de les persones de les colles de cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Les modalitats de les activitats objecte de subvenció són les següents:

  • La construcció de nous elements d'imatgeria festiva, inclosa la confecció de la seva indumentària, que suposin la recuperació de figures festives catalanes, i de les quals se'n pugui acreditar la desaparició, com a mínim, fa 50 anys.
  • La restauració d'elements d'imatgeria festiva ja existents (gegants, nans, capgrossos i bestiari) amb una antiguitat mínima de 30 anys. Aquesta opció també inclou la restauració o la renovació de la seva indumentària.
  • La confecció de la indumentària de les persones de les colles de cultura popular i tradicional, sempre que estigui relacionada amb la recuperació de balls o celebracions festives ja desaparegudes al municipi de l'entitat sol·licitant, i de les quals se'n pugui acreditar la desaparició, com a mínim, fa 50 anys.

Es considera despesa subvencionable la que, de manera inequívoca, respongui a la naturalesa de l'activitat objecte de l'ajut i resulti estrictament necessària, com, per exemple:

  • Estudis previs.
  • Tasques de construcció, restauració o confecció.
  • Redacció de memòria final i recomanacions de conservació preventiva i seguiment.
  • Elements auxiliars per la construcció, la restauració o la confecció.
  • Compra de material per la construcció, la restauració o la confecció.
  • Altres despeses pròpies de la construcció, la restauració o la confecció.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds és del 20 al 31 d'octubre de 2023, a les 14h.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.