La Diputació de Barcelona ha obert una convocatòria de subvencions destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar per les entitats dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2023.

Quines activitats poden ser incloses?

Les subvencions concedides s’hauran de destinar a finançar projectes executats entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023 i seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats i també per d’altres àrees de la Diputació de Barcelona per a la mateixa activitat.

Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament de l’organització i/o participació en activitats de cultura popular i tradicional durant l’any 2023 vinculades a:

 • Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i no presencials, realitzades i/o previstes, com ara trobades, actuacions del cicle festiu dels municipis i comunitats, jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres actuacions.
 • Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria.
 • Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional.
 • Producció de nous espectacles de cultura popular.
 • Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva.
 • Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària.
 • Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i tradicional com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per televisió i canals on-line.
 • Activitats vinculades a la difusió del patrimoni cultural rural.
 • Projectes relacionats amb el projecte transformador “CulturaMENT” que promou l'organització d’activitats culturals adreçades a persones grans amb malalties mentals i els seus familiars i cuidadors.

Quines despeses són subvencionables?

 • Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat.
 • Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats subvencionades (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics; lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; les obres de reparació simple, o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances pròpies de l’entitat; taxes municipals; sous i salaris del personal tècnic, administratiu o directiu; adquisició de material o reparació de maquinària, etc) sempre que no superin el 10% de les despeses directes imputades.
 • L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. Les factures han d’estar datades l’any 2023 han d’haver estat efectivament pagades amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

Quin és el periode de presentació de sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de febrer de 2023.

Quina documentació cal presentar?

 • El formulari de sol·licitud el podreu trobar AQUÍ
 • També cal presentar un formulari de certificat de poders del representant legal de l'entitat signat electrònicament per el secretari o secretaria de l'entitat.
 • A més, en el cas de no haver annexat una còpia dels Estatuts, inscripció registral o NIF a les sol·licituds de les edicions 2020, 2021 o 2022 d'aquesta convocatòria, aquests documents s'hauran de lliurar en aquesta edició.
 • La sol·licitud conjuntament amb la documentació exigida s’haurà de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.

Si teniu dubtes…

Contacteu amb el Servei de Subvencions de la FAC, a projectes@ateneus.cat o trucant al 93 268 81 30. També podeu consultar l'apartat web de subvencions per més informació.

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

CLIQUEU AQUÍ per descarregar-vos el resum de la subvenció i procés de sol·licitud que hem preparat des de la FAC

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat