Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

La Diputació de Barcelona ha obert la convocatòria de subvencions per a commemoracions d'esdeveniments i per activitats excepcionals d'entitats per a l’any 2024.

Quines activitats poden ser incloses?

 • Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.
 • Commemoracions d’esdeveniments de 25, 50, 75, 100 anys... és a dir commemoracions múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.
 • Els esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2024.
 • Activitats excepcionals i/o singulars relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de Barcelona.
 • Activitats excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona.

Aspectes a tenir en compte

 • Les entitats que s’emmarquin en commemoracions de 25 anys, seran també automàticament considerades activitats commemoratives a partir de 10 anys i múltiples de 5.
 • Les entitats que s’emmarquin en les opcions de commemoracions, hauran d’acreditar documentalment que la commemoració correspon a l’any en curs.
 • Les entitats es poden emmarcar en més d’un objecte.
 • Aquelles activitats que siguin objecte de subvenció per part d’altres àrees de la Diputació de Barcelona, quedaran excloses d’aquesta convocatòria.
 • El fet de participar en un congrés, simposis, cimera internacional, etc. no serà objecte de subvenció. Únicament serà objecte de subvenció quan l’entitat sigui l’organitzadora de l’actuació a subvencionar.
 • S’entendrà per activitat excepcional o singular aquella que no es realitzi cada any com a activitat ordinària, per tant, no se subvencionaran aquelles activitats o esdeveniments que cada any siguin objecte de celebració o realització.
 • El municipi de realització de l’activitat és el que es puntuarà, no el de la seu social de l’entitat.
 • Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:
  • Potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil.
  • Potenciar el suport i assistència de les activitats dels municipis de la demarcació de Barcelona.
 • Les subvencions concedides a l’empara de la convocatòria s’hauran de destinar a finançar activitats desenvolupades dins del període comprès entre l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2024. No se subvencionaran si es tracta d’activitats preparatòries o finals de la commemoració si la commemoració no té lloc l’any 2024.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds serà de l'11 de març al 10 d'abril de 2024.

Quina documentació cal presentar?

AVÍS: Els documents no es descarreguen automàticament, i ho heu de fer amb el botó dret del ratolí i seleccionar l’opció “Desa l’enllaç com a...”.

 • En cas que adjunteu un document de compromís municipal, podeu fer servir aquest model.

En cas que no s’hagin presentat amb anterioritat o s’haguessin modificat, també s’han d’adjuntar els següents documents: NIF, escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o aquella en la que consti el darrer objecte social, inscripció registral de l’entitat.

Les sol·licituds s’hauran de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.