Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

La Diputació de Barcelona ha obert la convocatòria de subvencions destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar per les entitats dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2024.

AVÍS: A causa d'una aturada programada de serveis del Consorci AOC, s'amplien els terminis dels tràmits per sol·licitar els ajuts destinats a recolzar activitats de cultura popular i tradicional 2024. La nova data de finalització d'acceptació de sol·licituds de convocatòries és el 8 d'abril.

Quines activitats poden ser incloses?

Les subvencions concedides s’hauran de destinar a finançar projectes executats entre l’1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024 i seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats i també per d’altres àrees de la Diputació de Barcelona per a la mateixa activitat. Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament de l’organització i/o participació en activitats de cultura popular i tradicional durant l’any 2024 vinculades a:

 • Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i/o on-line, com ara trobades, actuacions del cicle festiu dels municipis i comunitats, jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres actuacions.
 • Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria.
 • Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional.
 • Producció de nous espectacles de cultura popular.
 • Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva.
 • Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària.
 • Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i tradicional com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per televisió i canals on-line.
 • Activitats vinculades a la difusió del patrimoni cultural rural.
 • Projectes relacionats amb el projecte transformador “CulturaMENT” que promou l'organització d’activitats culturals adreçades a persones grans amb malalties mentals i els seus familiars i cuidadors.

No es consideren incloses les següents activitats:

 • Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.
 • Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona, encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria.
 • Àpats populars.
 • Programes de recerca i estudi.
 • Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils.
 • Activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.
 • Activitats de cultura popular i/o de cultura de masses que no tinguin component tradicional.
 • Programacions anuals de l’entitat.

Quines despeses són subvencionables?

 • Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat.
 • Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats subvencionades (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics; lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; les obres de reparació simple, o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances pròpies de l’entitat; taxes municipals; sous i salaris del personal tècnic, administratiu o directiu; adquisició de material o reparació de maquinària, etc) sempre que no superin el 5% de les despeses directes imputades.
 • Es considera despesa subvencionable un màxim del 10% de les despeses de personal que hi participa en les activitats.
 • L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. Les factures han d’estar datades l’any 2024 han d’haver estat efectivament pagades amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds del 5 de març al 5 d'abril de 2024.

Quina documentació cal presentar? (ENLLAÇOS ADJUNTS AL RESUM DE LA FAC)

 • Projecte de sol·licitud
 • Pressupost
 • Certificat de poders del representant legal de l’entitat.
 • En el cas de no haver annexat una còpia dels Estatuts, inscripció registral o NIF a les sol·licituds de les edicions 2020, 2021, 2022 o 2023 d'aquesta convocatòria, aquests documents s'hauran de lliurar en aquesta edició.
 • La sol·licitud conjuntament amb la documentació exigida s’haurà de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.