Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

ATENCIÓ: PUBLICACIÓ DE LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS

Les persones proposades com a beneficiaris hauran de presentar el document d’acceptació i la documentació que preveu el punt 12 de les bases generals i el punt 8 de les bases específiques, telemàticament atès el punt 5 de la convocatòria, en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació o notificació d’aquesta proposta provisional de concessió, d’acord amb aquest mateix punt de la base general:

 • FORMULARI D’ACCEPTACIÓ.
 • Sempre que no hagi quedat acreditat amb la signatura electrònica de la sol·licitud: DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓ AMB QUÈ S’ACTUA.
 • DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL TÍTOL DE QUÈ ES DISPOSA SOBRE L'IMMOBLE (propietat, arrendament, usdefruit o cessió d'ús). Si no s’és propietari, cal aportar també
 • L'AUTORITZACIÓ DE LA PERSONA PROPIETÀRIA PER FER-HI LES OBRES (si és preceptiu d'acord amb la normativa aplicable). Tot això, si no s’ha presentat anteriorment a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o a l'Administració de la Generalitat i les seves entitats adscrites.
 • DECLARACIÓ DEL PROPIETARI QUE GARANTEIXI LA DESTINACIÓ COM A EQUIPAMENT CULTURAL PER A LA RESTA DEL PERÍODE, si es tracta d'un arrendatari, usufructuari o cessionari de l'equipament cultural amb un contracte o dret d'ús de vigència inferior al termini esmentat en la base 12.a.
 • Si és una persona jurídica privada, en cas d’ajut superior a 10.000 euros: DECLARACIÓ RESPONSABLE QUE CONTINGUI LA INFORMACIÓ RELATIVA A LES RETRIBUCIONS DELS SEUS ÒRGANS DE DIRECCIÓ O ADMINISTRACIÓ.

En el cas de presentar mitjançant el formulari d’acceptació, la reformulació del projecte i del pressupost, caldrà adjuntar la nova documentació relativa a aquesta reformulació.

SUBVENCIÓ

Han estat publicades les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la restauració, conservació i millora d'equipaments culturals (CLT062) d'associacions i fundacions de l'àmbit de la cultura popular i tradicional durant el bienni 2023-2024.

Quines actuacions seran subvencionades?

 • Redacció dels projectes relacionats amb les inversions que preveu aquesta línia de subvencions.
 • Obres de conservació o restauració de caràcter urgent destinades a resoldre deficiències que comprometin l'estructura de l'equipament o que impedeixin de fer les activitats culturals.
 • Obres per adequar l'equipament cultural a les normes de seguretat i d'accessibilitat vigents.
 • Obres d'aïllament acústic de sales d'assaig o de formació de què disposi l'equipament.
 • Inversions que afavoreixin la millora de l'eficiència energètica en els edificis. Aquestes actuacions s'han d'enquadrar en alguna, o algunes, de les modalitats següents:
  • Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica.
  • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació.
 • Inversions que afavoreixin la millora de la connectivitat de l'equipament. S'entén que milloren la connectivitat dels equipaments els projectes que tenen com a objecte realitzar o millorar la connexió entre el servei d'internet exterior i el bastidor (rack) de comunicacions, la connexió entre el rack i tots els equips i sistemes que formen part de les xarxes informàtiques de l'equipament, la realització de la instal·lació del cablejat estructurat o del cablejat de xarxa, la instal·lació i configuració del rack de comunicacions, la configuració d'encaminadors (routers), commutadors (switches) i punts d'accés wifi, i la connexió de xarxa dels equips informàtics de l'equipament.

Quins són els requisits i condicions per sol·licitar la subvenció?

 • Els immobles han d'estar situats a Catalunya.
 • Els immobles no han d'estar protegits en qualitat de béns culturals d'interès nacional (BCIN) o béns culturals d'interès local (BCIL).
 • Les inversions previstes s'han de fer durant el bienni 2023-2024, i han d'haver finalitzat abans del 31 de desembre de 2024.
 • L’entitat sol·licitant ha de ser propietària de l’immoble. També hi poden optar aquelles que en siguin arrendatàries, usufructuàries o cessionàries, prèvia autorització formal per part de la persona propietària per fer-hi les obres si és preceptiu d'acord amb la normativa aplicable.
 • Cada entitat sol·licitant només pot presentar un únic projecte d'inversió i per a un únic equipament.
 • No seran subvencionables les despeses corresponents a llicències i taxes.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

Del 18 d'abril al 4 de maig de 2023, a les 14:00h.

RECORDEU...

Reviseu acuradament el punt 7 de les bases reguladores de la convocatòria amb els criteris de valoració i l’annex 2 d’aquestes mateixes bases amb la relació de les poblacions amb persones causants de les herències intestades.

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat