L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha obert una convocatòria per a la realització de consultories per a entitats de l’àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic.

Quin és l’objecte d’aquesta convocatòria? La consultoria ha de tenir per objecte algun dels àmbits següent:
• La consultoria sobre el funcionament de l’entitat (la millora de l’organització, la gestió, el desenvolupament, la innovació, la comunicació i la sostenibilitat econòmica de les entitats)
• La consultoria específica que té per objecte alguns dels àmbits següents:

– Els plans d’anàlisi i les estratègies per a la captació de noves persones associades.
– Els plans d’anàlisi i les estratègies per al desenvolupament de públics.
– La internacionalització, tant de les entitats com dels projectes culturals que impulsen.
– Els plans de sostenibilitat mediambiental.
– El pla estratègic o la redefinició del model de l’entitat.

Quina documentació hem de presentar?

– Formulari de sol·licitud

– Memòria de la trajectòria de l’entitat sol·licitant dins l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana

– Memòria de la trajectòria de l’empresa de consultoria externa en l’àmbit de les consultories culturals

– Pla de treball de l’empresa de consultoria externa, en què s’explicitin amb detall la metodologia, el calendari de treball (amb indicació de les fases del projecte i del nombre d’hores dedicades a cada fase), els mecanismes de seguiment i d’avaluació i si s’hi incorpora la perspectiva de gènere.

– Pressupost desglossat segons el pla de treball.

Termini per presentar la sol·licitud:

El termini per sol·licitar la subvenció és del 3 al 19 de maig de 2022 (a les 14:00h)

Cliqueu aquí per descarregar el resum que hem preparat des de la Federació d’Ateneus

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat