Període de Sol·licitud
Estat: Oberta
Data: Del 14/11/2023 fins al 29/11/2023
Període de Justificació
Estat: Tancat

El Departament de Cultura ha publicat les bases que han de regir la convocatòria de les subvencions per a projectes de cultura comunitària i de transformació social convocades pel Departament de Cultura (CLT507).

Quines actuacions seran subvencionades?

Són subvencions per donar suport a projectes de cultura comunitària i de transformació social, durant un període biennal (l'activitat subvencionada s'ha de realitzar entre l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2025). Els projectes de cultura comunitària han de ser pràctiques culturals o artístiques que involucrin agents i comunitats en processos col·laboratius i que s'articulin des de la participació i la cocreació. Han de treballar per la inclusió, incloure i gestionar la diversitat i proposar la participació activa i l'apoderament de les persones. Cal posar en valor sabers arrelats en el territori i generar xarxes fortes i sostingudes en el temps. Els projectes de transformació social han de millorar les capacitats i les condicions de vida de les persones i els col·lectius que hi participen, transformant així l'entorn sociocultural de què formen part.

Aquesta línia d'ajuts té les modalitats següents:

  • A) Projectes i activitats de desenvolupament cultural comunitari que contribueixin a fomentar ciutadania crítica, compromesa i proactiva, a través d'experiències col·laboratives d'arts visuals i audiovisuals, arts escèniques, música, lletres, cultura popular o altres expressions culturals, en què es potenciï la creació col·lectiva i les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania vinculats a l'entorn on es desenvolupen.
  • B) Programes, activitats formatives i espais de treball destinats a la capacitació, la promoció, la sensibilització i la compartició de coneixement de les persones que hi participen a través de les arts visuals i audiovisuals, les arts escèniques, la música, les lletres, la cultura popular o altres expressions culturals.

Quins són els requisits per a ser beneficiàries?

  • Les activitats objecte de subvenció s'han de desenvolupar majoritàriament de manera presencial, tret que es justifiqui la seva realització en línia per les restriccions que hagin imposat les autoritats per causes de força major.
  • Les activitats presencials s'han de dur a terme a Catalunya, sense prejudici que es desenvolupin en col·laboració amb persones o entitats d’altres territoris.
  • Les activitats han de fer servir, com a mínim, el català, o l’aranès a l’Aran, en la difusió, la promoció i el màrqueting. Així mateix, les activitats que utilitzin l’expressió oral o escrita en el seu procés creatiu o en el seu desenvolupament han de fer servir el català, o l’aranès a l’Aran, com a llengua vehicular de forma majoritària, sens perjudici de la utilització d’altres llengües.
  • S’ha de garantir en els processos de creació artística i en les activitats formatives o educatives l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d'interacció amb l'entorn.
  • L'execució de les activitats s'ha de fer durant el bienni objecte de la convocatòria i, en tot cas, han d'acabar abans del 31 de desembre del segon any.
  • Les activitats objecte de subvenció han d'estar liderades per equips interdisciplinaris, amb professionals de la cultura, les arts, l'educació, la salut o l'acompanyament a les persones, en funció dels col·lectius implicats, els objectius i la metodologia del projecte.
  • Es pot presentar un únic projecte per cadascuna de les modalitats.
  • La quantia de la subvenció per a cada sol·licitant és d'un màxim de 20.000 euros, amb un màxim de 40.000 euros per entitat beneficiària, i en cap cas pot ser superior al 70% de les despeses subvencionables del projecte.

CONSULTEU LES DESPESES SUBVENCIONABLES AL RESUM DE LA FAC

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds és del 14 al 29 de novembre de 2023, a les 14h.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.