Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
• Producció i edició de llibres en llengua catalana o aranesa.
• Producció i edició de fonogrames.
L’edició dels llibres i els fonogrames es pot fer en suport físic —paper o disc compacte (CD)— o en format digital.

Quin és el període per presentar les sol·licituds?
El període per presentar les sol·licituds és del 6 al 26 d’abril de 2022 (ambdós inclosos). El dia 26 d’abril es poden presentar sol·licituds fins les 14 hores.

Com podem presentar la sol·licitud?
• Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per mitjans telemàtics i a través del formulari normalitzat de sol·licitud del portal Tràmits del Departament de Cultura.
• A l’apartat “Documentació relacionada” es pot accedir als models del projecte d’activitat i al del pressupost-liquidació complet i detallat.

Cliqueu aquí per descarregar el resum que hem preparat des de la FAC

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat