Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

L'Institut Ramon Muntaner (IRMU) obre la XXII convocatòria de subvencions per a la realització de congressos, jornades, cursos (entenent per cursos aquells que comportin la consecució de crèdits universitaris o que tinguin una quota d’inscripció i un certificat final d’assistència), itineraris i trobades territorials d’entitats.

DESCRIPCIÓ

 • Els projectes d’investigació o de difusió cultural han d’haver finalitzat el 15 de novembre de 2024.
 • Econòmicament caldrà que es justifiquin amb despeses corresponents de l’any de concessió.
 • Si són projectes de llarga durada i pensats en diferents fases, s’haurà de presentar una sol·licitud per cada fase que es vulgui realitzar, i s’ha de presentar de forma independent en diferents convocatòries.
 • Es poden presentar fins a un màxim de 3 fases d’un mateix projecte.
 • Es valorarà positivament la col·laboració amb altres organismes.
 • La temàtica és oberta, tot i que en aquesta convocatòria es valoraran especialment els projectes vinculats a temes de patrimoni etnològic i de patrimoni industrial.
 • Poden optar a aquesta convocatòria els centres i instituts d’estudis de recerca local i comarcal i els ateneus federats que realitzin una activitat -principalment en català o en aranès- sobre patrimoni (cultural, natural, històric, artístic, lingüístic, etnològic o arqueològic), literatura, llengua, art, geografia, educació, integració social, factors de desenvolupament econòmic d’una regió o temes mediambientals.

REQUISITS

 • Es concediran ajuts per a activitats que es realitzin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2024.
 • Només es podrà presentar una sol·licitud per centre.
 • Quan per a la realització de l’activitat objecte de la subvenció s’utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, cal complir el que disposa la normativa sobre propietat intel·lectual.
 • És obligatori que l’activitat sigui organitzada per dos o més centres d’estudis, dos o més ateneus federats o per un centre d’estudis o un ateneu federat en col·laboració amb altres entitats (preferentment universitats, ateneus o altres centres de recerca).
 • Que l’entitat sol·licitant participi en els projectes de l’Institut Ramon Muntaner i que tingui actualitzades les seves dades en el portal de l’IRMU.
 • No es poden acollir a aquesta convocatòria els cicles de conferències.
 • No serà objecte de subvenció ni l’edició de publicacions ni la producció d’exposicions.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds acaba el divendres 6 d’octubre de 2023.

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.