Període de Sol·licitud
Estat: Oberta
Data: Del 09/07/2024 fins al 14/10/2024
Període de Justificació
Estat: Tancat

L'Institut Ramon Muntaner (IRMU) ha obert la XX Convocatòria de subvencions a centres d'estudis locals i comarcals destinades a l'edició de publicacions periòdiques i d'obres de recerca en format paper i en format digital.

La convocatòria té com a objecte concedir subvencions a centres d'estudis locals i comarcals i ateneus federats en català o en aranès destinades a l'edició de publicacions periòdiques i monografies prioritàriament de l'àmbit humanístic, tant en format paper com en format digital:

  1. Revistes de recerca científica d'àmbit local i comarcal (mínim 48 pàgines).
  2. Revistes de divulgació cultural d'àmbit local i comarcal (mínim 24 pàgines).
  3. Monografies (mínim 48 pàgines).

Les obres presentades hauran de tenir data d'edició de l'any 2024, tant per al format paper com per al format digital.

MODALITATS

  1. Modalitat 1. Amb un mínim de 150 exemplars en paper.
  2. Modalitat 2. Només amb presentació de PDF i lliurament per a difusió en repositoris. En cas que es garanteixi la venda sota comanda, no s'incorporarà a repositoris en accés obert fins un any després de la seva publicació.
  3. Modalitat 3. Format digital: promou la creació de recursos genuïnament digitals i de les seves noves versions, renovacions o millores —revistes i llibres electrònics (e-books), aplicacions interactives (app), documentals multimèdia (webdocs), audiollibres, entre altres— sobre publicacions periòdiques i obres de recerca en l'àmbit humanístic. No es consideren renovació les modificacions que siguin una simple actualització o un manteniment dels continguts dels recursos en línia prèviament creats. No són subvencionables els portals i llocs web dedicats a la comunicació de projectes humanístics o de publicacions periòdiques i obres de recerca específicament.

En aquesta convocatòria es tindrà en compte com a criteri de valoració que l'edició estigui realitzada d'acord amb principis de sostenibilitat ambiental i que apliquin com a mínim un criteri d'ecoedició (paper procedent de boscos de gestió sostenible, paper lliure de clor, tintes vegetals o ecològiques, etc.), tant a la primera com a la segona modalitat.

DESTINATARIS

Poden optar als ajuts els centres d'estudis locals i comarcals no dependents de cap òrgan de l'administració pública i domiciliats als territoris de parla catalana que projectin efectuar edicions en l'àmbit humanístic i reuneixin les condicions que exigeixen aquestes bases.

Els ateneus federats poden optar a aquesta convocatòria únicament en la tipologia c) de l'apartat 1 (objecte) i sempre que es tracti de monografies de recerca inèdites.

QUANTIA

La quantia de l'ajut serà:

  • Un màxim de 700 €, en el cas de publicacions de divulgació cultural, tant per al format paper com per al format digital.
  • Un màxim de 2.000 €, en el cas de les monografies i les revistes de recerca científica, tant per al format paper com per al format digital.

Els criteris que s’han de tenir en compte per determinar la quantia de les subvencions són: la puntuació obtinguda pels criteris de valoració, el cost total de l’edició, els altres ajuts rebuts i les disponibilitats pressupostàries.

La data màxima de presentació de les sol·licituds és el dilluns 14 d'octubre de 2024.

El Patronat de l'IRMU serà l'encarregat de resoldre sobre la concessió de les subvencions, tenint en compte les propostes. El veredicte, que serà inapel·lable, es notificarà per escrit i a través de la web de l'IRMU la segona quinzena del mes de gener de 2025.

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.