Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

La Diputació de Tarragona ha publicat la convocatòria de subvencions destinades a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d’interès ciutadà de la demarcació de Tarragona (2024).

Quines activitats són subvencionables?

Totes aquelles activitats que siguin d’interès cultural, educatiu, econòmic o humanitari o altres degudament justificades, ja siguin projectes, programacions d’activitats anuals o puntuals o bé cicles, jornades, exposicions, congressos o similars.

En queden excloses:

  • Les despeses gastronòmiques.
  • Les despeses de funcionament ordinari de l’entitat no imputables directament a la programació de l’activitat: lloguer de la seu de l’entitat, subministraments regulars (aigua, llum, telèfon, gas...), assegurances, manteniment informàtic, material d’oficina, adquisició de béns inventariables per al funcionament habitual de l’entitat, manteniment de les instal·lacions, tributs, etc.
  • Les despeses d’inversió.
  • Les despeses de personal, llevat que sigui personal dedicat parcialment o totalment al projecte. En aquest cas, en la justificació s’haurà d’emplenar una declaració responsable on constin el personal adscrit al projecte, identificació de les tasques realitzades, percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat, l’import i la data de pagament.
  • Els imports satisfets en concepte d’IVA, quan aquests tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la subvenció.

Com hem de presentar la nostra sol·licitud?

La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar a través de la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.

Només es pot presentar una sol·licitud per entitat.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 22 d'abril de 2024.

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.