Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

La Diputació de Tarragona ha publicat la convocatòria de subvencions per a la reforma d’equipaments culturals o d’interès ciutadà i de valor cultural i/o patrimonial, per a la compra de béns inventariables i per a la conservació i inversió en elements patrimonials i en plataformes virtuals o aplicatius informàtics.

Quines actuacions estan admeses?

  • A) Obres de conservació, reforma i millora d’equipaments culturals o ciutadans destinats preferentment a usos culturals, cívics i socials amb un pressupost màxim d’execució de 25.000 €.
  • B) Adquisició de mobiliari, equipament informàtic, altres béns mobles i altres elements que, dins el concepte de béns mobles, contribueixin a la millora de les condicions de l’activitat pròpia de les entitats i/o dels equipaments culturals, esportius, d’interès ciutadà o de valor cultural que gestionen.
  • C) Adquisició, millora i conservació d’elements patrimonials culturals, com ara vestuari patrimonial d’entitats, instruments musicals, elements tradicionals i inversió en plataformes virtuals o aplicatius.

Quines despeses NO estan admeses?

  • Les despeses relacionades amb actuacions que ja hagin estat subvencionades per conveni, subvenció nominativa o en altres línies de subvencions de la Diputació de Tarragona, en règim de concurrència.
  • Les despeses de funcionament ordinari de l’entitat no imputables directament a l’actuació: lloguer de la seu de l’entitat, subministraments regulars (aigua, llum, telèfon, gas...), assegurances, manteniment informàtic, material d’oficina, tributs, etc.
  • Les despeses ordinàries de manteniment de les instal·lacions de l’entitat.
  • L’adquisició d’elements de vestuari que tinguin un ús individual, personal i/o intransferible (camises castelleres, uniformes d’orquestra, equipació esportiva...).
  • Les despeses de personal, llevat que sigui personal dedicat parcialment o totalment al projecte. En aquest cas, en la justificació s’haurà d’emplenar una declaració responsable on constin el personal adscrit al projecte, identificació de les tasques realitzades, percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat, l’import i la data de pagament.
  • Les despeses derivades de la compra o l’enderroc d’immobles.
  • Els imports satisfets en concepte d’IVA, quan aquests tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la subvenció.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 10 de juny de 2024.

Com hem de presentar la nostra sol·licitud?

Podeu accedir al tràmit de sol·licitud AQUÍ

Juntament amb el formulari web de la sol·licitud, cal presentar el projecte tècnic, o, en el seu defecte, la memòria tècnica que detalli les unitats de despesa, signats en cada cas per un tècnic o tècnica competent. Aquest document s’ha d’adjuntar com a documentació complementària. També cal adjuntar un certificat de l’AEAT relatiu a la situació censal de l’entitat.

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.