Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

La Diputació de Tarragona ha publicat la convocatòria de subvencions destinades a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d’interès ciutadà de la demarcació de Tarragona (any 2023).

Quines activitats s’admeten?

Totes aquelles actuacions culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona. S’hi admeten totes aquelles activitats que siguin d’interès cultural, educatiu, econòmic o humanitari o altres degudament justificades, ja siguin projectes, programacions d’activitats anuals o puntuals o bé cicles, jornades, exposicions, congressos o similars.

En queden excloses:

  • Les activitats de centres educatius, les AMPA i les associacions de veïns.
  • Les entitats esportives i les entitats socials que tinguin com a única activitat principal l’esport i l’acció social, respectivament, atès que poden ser beneficiàries d'altres línies de subvencions de la Diputació de Tarragona que s'adrecen específicament a aquest tipus d'entitats.
  • Les actuacions que ja hagin estat subvencionades per conveni, subvenció nominativa o en altres línies de subvencions de la Diputació de Tarragona, en règim de concurrència.
  • Les activitats realitzades en centres educatius.
  • Les edicions i publicacions de llibres, atès que ja existeix una línia de subvencions de la Diputació de Tarragona específica per a aquest tipus d'activitat.
  • Les despeses gastronòmiques.
  • Les despeses d’inversió.
  • Les despeses de funcionament ordinari de l’entitat no imputables directament a la programació de l’activitat: lloguer de la seu de l’entitat, subministraments regulars (aigua, llum, telèfon, gas...), assegurances, manteniment informàtic, material d’oficina, adquisició de béns inventariables per al funcionament habitual de l’entitat, manteniment de les instal·lacions, tributs, etc.
  • Les despeses de personal, llevat que sigui personal dedicat parcialment o totalment al projecte.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds és del 30 de maig al 29 de juny.

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat