Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

L’Institut d’Estudis Ilerdencs ha convocat la línia d’ajuts per a les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida per a la realització d’activitats culturals, anualitat 2024.

Activitats subvencionables

 • Activitats de promoció cultural
  • Activitats de dinamització: concursos i certàmens, trobades, aplecs, diades, setmanes culturals, festes temàtiques de cultura popular, cercaviles de foc, representacions i activitats de cultura popular i tradicional).
  • Activitats artístiques: pintura, fotografia, música, cinema, teatre, dansa, suport a la creació i producció artística (inclosos festivals i programacions estables d’àmbits culturals) i producció audiovisual (DVD, CD’s,...).
  • Activitats de difusió cultural: cursos, conferències, trobades, jornades, tallers, seminaris, congressos, premis de qualsevol modalitat artística, treballs i estudis de recerca i documentació.
 • Revistes i altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal de les terres de Lleida, editades en llengua catalana o occitana, en format paper o electrònic.
 • La primera edició de publicacions d’interès local i comarcal, en format paper o electrònic, editades en llengua catalana o occitana.

No es consideren objecte de subvenció els fulletons i material divulgatiu i/o turístic, plànols, mapes, butlletins municipals, programes de festes, llibres de text, agendes i catàlegs d’exposicions, ni tampoc les activitats de caràcter esportiu ni tampoc aquelles, l’objecte de les quals sigui únicament gastronòmic (inclosos els dinars de germanor o similars) o lúdic i recreatiu (inflables infantils, festa d’escuma, o similars).

Despeses subvencionables

 • En el cas d’activitats de dinamització, promoció i difusió cultural i artística:
  • Lloguer de material.
  • Despeses de publicitat i difusió.
  • Despeses en aliments i begudes adquirits amb motiu de la realització de l’activitat.
  • Dietes, allotjaments i desplaçaments del personal extern a l’entitat beneficiària i vinculat directament amb la realització de l’objecte de l’actuació.
  • Despeses de personal necessari per dur a terme l’activitat i directament relacionat amb l’objecte de l’actuació.
  • Totes aquelles que es considerin necessàries pel bon desenvolupament de l’activitat.
 • En el cas de les publicacions:
  • Despeses de disseny, maquetació, impressió i distribució.
  • Despeses generades per l’autor de l’obra.

En cap cas no seran les despeses de manteniment, de funcionament ordinari, l’adquisició de béns mobles o de béns d’equip, o altre material inventariable.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 18 de març de 2024.

Quina documentació cal presentar? (ENLLAÇOS ADJUNTS AL RESUM DE LA FAC)

Cal tenir en compte que...

 • Cal revisar els criteris de valoració indicats en les bases corresponents.
 • Els límits subvencionables per a cadascuna de les activitats serà:
  • Activitats de promoció cultural: 8.000€
  • Revistes o altres publicacions periòdica: 3.000€
  • Primera edició de publicacions: 8.000€
 • Cada entitat pot presentar, com a màxim, una petició per a cada una de les tres tipologies
 • En cap cas la subvenció atorgada podrà ser superior a l’import sol·licitat, i l’import de les subvencions no serà superior al 90% del cost de l’actuació.
 • Les actuacions per a les quals s’hagi obtingut subvenció s’executaran durant l’any natural de l’aprovació de la convocatòria.
 • Només s’atorgarà un ajut per beneficiari de cada tipologia enumerada anteriorment.
 • El termini de justificació finalitzarà el 31/03/2025.
SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.