Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

Convocatòria per a la concessió de subvencions per al suport a l'organització i celebració de premis i concursos culturals (CLT500).

Quin és l’objecte d’aquestes subvencions?

 • L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament durant un període biennal a l'organització i celebració d'un premi o concurs en els àmbits de les lletres, la cultura popular i l'etnologia, la llengua, el patrimoni cultural, el pensament, les humanitats i les ciències socials, inclosos també els que tinguin caràcter multidisciplinari que combinin més d'un dels àmbits anteriors.
 • El sol·licitant ha d'identificar l'àmbit en el qual considera inclòs, a priori, el seu projecte. L'òrgan instructor, un cop analitzat el projecte, pot assignar-li un altre àmbit si considera que s'hi adequa millor.

S'exclouen de l'objecte d'aquestes bases:

 • Els premis i concursos l'organització i celebració dels quals tingui un pressupost inferior a 2.000,00 euros o bé superior a 100.000,00 euros.
 • Els premis i concursos amb participació restringida, és a dir, aquells que vagin adreçats únicament als socis de l'entitat sol·licitant.
 • Els certàmens adreçats exclusivament als estudiants de centres educatius d'ensenyament d'educació primària, secundària i cicles formatius.
 • Els projectes vinculats a la indústria cultural o de caràcter comercial, excepte els de llengua.

Quins requisits cal complir?

 • La celebració del premi o concurs s'ha de dur a terme a Catalunya. En el cas de premis o concursos literaris o de caràcter multidisciplinari, s'ha de dur a terme dins del domini lingüístic català o occità i el premi o concurs ha d'estar obert a persones amb residència a Catalunya.
 • Cal fer servir el català o l'occità com a llengua vehicular dels actes de celebració del premi o concurs, així com en les activitats de difusió, comunicació i publicitat.
 • En el cas que les obres, els treballs o les iniciatives presentades al concurs o el premi tinguin contingut lingüístic, aquestes han de ser, com a mínim, en llengua catalana o occitana.
 • Se subvenciona únicament una edició per premi o concurs. Les bases o la convocatòria del premi o concurs s'han de publicar durant l'any de concessió de la subvenció.
 • Quan, dins d'una mateixa celebració, s'atorguin diversos premis o concursos de modalitats o categories diferents, només es pot presentar una sol·licitud per al seu conjunt.
 • Les despeses s'han de realitzar en el període comprès entre l'1 d'octubre del 2023 i el 30 de juny del 2025.

Quines despeses són subvencionables?

 • Les retribucions dels treballadors que participin en l'organització o celebració dels premis o concursos, així com la contractació de serveis externs per a la mateixa activitat, inclosa la remuneració dels jurats.
 • La compra de material fungible específic per al premi o concurs. Queden expressament exclosos els relacionats amb els serveis de càtering.
 • El lloguer de l'espai on es celebri el premi o concurs, sempre que no sigui un espai del qual és titular o en disposa d'un dret d'ús per a altres finalitats.
 • El lloguer d'equipament, maquinària i mobiliari, si no són propis.
 • Les activitats complementàries que tinguin relació directa amb el premi o concurs, com tallers, xerrades, conferències, presentacions públiques, etc.
 • Les activitats de difusió, comunicació i publicitat.
 • Les despeses de desplaçament i allotjament: Amb un màxim de 120 euros per persona i dia) i manutenció (amb un màxim de 38 euros per persona i dia) de les persones ponents, presentadores i membres del jurat que participin directament en el premi o concurs. Respecte a les persones de l'entitat sol·licitant que hi participin, s'accepten aquestes despeses d'un màxim de dues persones. En les despeses de desplaçament, en cap cas s'accepten els bitllets de classes preferents. En el cas de desplaçaments en vehicle, s'accepta una despesa de 0,30 euros per quilòmetre i el cost dels peatges de les persones participants esmentades. La benzina està inclosa en el preu del quilometratge.
 • Les despeses d'edició de l'obra guanyadora en el supòsit de premis o concursos literaris o d'obres de l'àmbit humanístic, sempre que l'edició sigui a càrrec del sol·licitant. En cas de coedició, només és subvencionable la part de la despesa que assumeix l'entitat sol·licitant.
 • Les despeses derivades de la retransmissió en directe i de la gravació i difusió per xarxes socials de l'acte d'entrega dels premis, així com les relatives a la seva accessibilitat (com per exemple la subtitulació, la llengua de signes i l'audiodescripció).
 • Les despeses derivades de fer que l'acte d'entrega del premi sigui accessible a tots els públics.
 • Es poden imputar despeses indirectes o generals.
 • S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte.
 • És subvencionable la part de la dotació econòmica o en espècie dels premis, si n'hi ha, amb un topall màxim de 5.000 euros, i que no inclogui la remuneració dels drets d'autor.

Quin és el període per presentar les sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds és del 12 al 27 de juny de 2024 (fins a les 14.00h).

Com podem presentar la sol·licitud?

 • Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per mitjans telemàtics i a través del formulari web de sol·licitud del portal Tràmits del Departament de Cultura.
 • A l’apartat “Documentació” es pot accedir als models del projecte d'activitat i al del pressupost-liquidació complet i detallat.
SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.