Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

 • Activitats formatives vinculades al coneixement o l'aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s'inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i associacions.
 • Activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.

Condicions específiques:

 • Als efectes d'aquestes bases es consideren activitats formatives els cursos, els campus d'estiu, els seminaris o els tallers, que tinguin un mínim de 20 hores lectives durant l'any natural de la convocatòria.
 • Als efectes d'aquestes bases, s'entén per campus d'estiu les activitats formatives adreçades a adults o majors de 16 anys, de caràcter presencial, no relacionades amb la preparació de proves per obtenir qualsevol tipus de titulació oficial, i organitzades entre els mesos de juny i setembre.
 • Cada sol·licitant només pot presentar un projecte per a cadascuna de les dues modalitats i cal que el presenti en dues sol·licituds, una per a cada modalitat.
 • La subvenció mínima per projecte s'estableix en 400,00 euros i no s’admetran les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 400,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior als 800,00 euros.

Queden excloses d'aquesta línia de subvencions:

 • Els congressos, els simposis i les colònies infantils.
 • Qualsevol inversió.
 • Les activitats que no tinguin relació amb el foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural.

Quines despeses són subvencionables?

 • Els costos de professorat, de material docent i de difusió, així com el lloguer dels equips (inclosos els instruments musicals) necessaris per fer l'activitat formativa.
 • Les relatives a les tasques de catalogació, classificació i indexació, digitalització i difusió dels fons documentals especialitzats en cultura popular i tradicional, així com l'adquisició dels materials fungibles necessaris per a la seva preservació.
 • S'accepten les contribucions en espècie (p. ex. les taques de voluntariat) com a part del cost del projecte en relació amb les despeses subvencionables.

Quin és el període per presentar les sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds és del 12 al 30 d'abril de 2024. El dia 30 d'abril de 2024 es poden presentar sol·licituds fins les 14:00 hores.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

A través del portal Tràmits del Departament de Cultura es pot accedir a tota la documentació:

Documentació que cal adjuntar al formulari de sol·licitud:

Un cop publicada la proposta provisional de concessió, en cas d'atorgament, heu de presentar la documentació següent:

 1. Document d'acceptació/reformulació/desistiment.

Teniu 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la proposta provisional de concessió per presentar aquesta documentació a través de l'Àrea privada.

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.