Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2024 (CLT044).

Quines activitats en queden excloses?

 • L’assistència o participació en jornades, conferències, congressos i reunions d'organismes internacionals.
 • Els viatges de caràcter recreatiu o turístic.
 • Les activitats esportives.
 • Les activitats adreçades prioritàriament a la promoció social de col·lectius.
 • Les activitats de caràcter escolar o de formació.
 • Les activitats adreçades a la promoció comercial d'empreses o grups d'empreses.
 • Les activitats realitzades per les entitats representatives de col·lectius d'altres territoris de l'Estat espanyol amb especial presència a Catalunya.
 • Les activitats que no tinguin relació amb el foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural.

Quines són les condicions per accedir-hi?

 • Les activitats objecte de la subvenció s'han de realitzar al 2024.
 • El sol·licitant ha d'acreditar que ha estat convidat per un ens de fora de Catalunya per participar en l'activitat cultural objecte del desplaçament o, si s'escau, per l'entitat catalana responsable de la seva organització.
 • En el cas que el projecte comporti el desplaçament a més d'una població o país, aquests desplaçaments s'han de fer de manera encadenada i amb continuïtat temporal, i com a part d'una única gira o d'un programa ininterromput.
 • La subvenció mínima per projecte s'estableix en 800,00 euros i s'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 800,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 1.600,00 euros. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 800,00 euros.

Quines despeses són subvencionables?

 • Són subvencionables les despeses de desplaçament i allotjament de les persones participants, d'acord amb els imports màxims per persona i dia que estableix la normativa que regula les indemnitzacions per raó del servei en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.
 • També són subvencionables les despeses de transport de la càrrega d'elements, instruments, objectes o imaginari festiu necessari per desenvolupar l'activitat programada.
 • En les despeses de desplaçament, en cap cas s'accepten els bitllets de classes preferents. En el cas de desplaçaments en vehicle, s'accepta el cost dels peatges de les persones participants esmentades.
 • No es consideren despeses subvencionables els caixets, les despeses de manutenció i altres despeses de caire complementari.
 • S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte (voluntariat, etc.).

Quin és el període per presentar les sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds és del 8 al 23 de maig, a les 14:00h de 2024.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

A través del portal Tràmits del Departament de Cultura es pot accedir a tota la documentació:

 • Projecte d’activitat o actuació
 • Pressupost/liquidació
 • Document acreditatiu de l'ens de fora de Catalunya pel qual es convida el sol·licitant de la subvenció a participar en l'activitat cultural objecte del desplaçament, o, si s'escau, de l'entitat catalana responsable de la seva organització. Cal adjuntar a aquest document un informe amb les dades i la informació que, tenint en compte els diferents criteris que detalla la base 7, permetin valorar la rellevància de l'esdeveniment o l'activitat.

Un cop publicada la proposta provisional de concessió, en cas d'atorgament, heu de presentar la documentació següent:

 • Document d'acceptació/reformulació/desistiment.

Teniu 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la proposta provisional de concessió per presentar aquesta documentació a través de l'Àrea privada.

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.