Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

Convocatòria per a les  subvencions biennals per a la millora de les infraestructures dels equipaments culturals (CLT040). Aquestes subvencions volen contribuir a la millora de les infraestructures en equipaments escènics i musicals, centres i espais d'arts visuals i centres de creació artística ubicats a Catalunya, durant un període biennal 2024-2025.

IMPORTANT: Aquesta convocatòria és en règim de concurrència no competitiva, per la qual cosa pel seu atorgament es tindrà en compte l’ordre de presentació de la vostra sol·licitud.

Únicament si poden presentar les entitats titulars d'equipaments escènics i musicals locals del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM): els equipaments escènics i musicals locals multifuncionals (E3), els equipaments escènics i musicals locals bàsics (E2) i els altres espais escènics i musicals locals (E1)

Quines modalitats té aquesta línia de subvencions?

 • A) Suport a l'adequació i la millora de l'accessibilitat als equipaments.
 • B) Suport a la millora de la seguretat dels artistes i professionals tècnics dels equipaments.
 • C) Suport a la digitalització dels equipaments i l'adquisició de material inventariable en l'àmbit de les arts visuals.
 • D) Suport a l'adquisició de material inventariable en l'àmbit del circ i la seva instal·lació.

Quins requisits són necessaris?

 • Cal que l'entitat sol·licitant sigui propietària o disposi de la gestió de l'equipament, centre o espai corresponent. En cas que el projecte comporti la realització d'obres en l'immoble, si el sol·licitant no n'és el propietari, cal que estigui autoritzat pel propietari per dur a terme l'actuació corresponent.
 • Les actuacions objecte de la subvenció s'han d'executar durant el bienni objecte de la convocatòria i, en tot cas, s'han d'acabar abans del 31 de desembre del segon any.
 • Cada sol·licitant que sigui titular o gestioni un únic equipament pot presentar una única sol·licitud que inclogui un únic projecte per equipament i modalitat. En cas que el sol·licitant sigui titular o gestioni més d'un equipament, pot presentar, com a màxim, dues sol·licituds, una per a cadascun dels equipaments i per a la mateixa o diferent modalitat.
 • Per a la modalitat a) les entitats sol·licitants han de disposar d'una auditoria d'accessibilitat.

Quines despeses són subvencionables?

En el cas de la modalitat a), són despeses subvencionables les actuacions següents, sempre que derivin de l'auditoria:

 • Instal·lació i adaptació d'ascensor
 • Realització d'una rampa
 • Espais a platea per a persones amb mobilitat reduïda (amb seient abatible per als acompanyants)
 • Homologació dels muntacàrregues per a l'ús de persones
 • Noves places d'aparcament
 • Passamans
 • Franges guies d'encaminament
 • Bucle magnètic
 • Taulells accessibles
 • Habilitació d'emergència accessible
 • Senyalització
 • Baranes tipus forquilla
 • Cambra higiènica

En tot cas, no són subvencionables les despeses de contractació de l'auditoria d'accessibilitat ni els projectes d'obres.

En el cas de la modalitat b), són despeses subvencionables l'adquisició o la instal·lació de material de seguretat: mosquetons, eslingues, cables, cordes, ancoratges, polipast, corrioles (politges), criques, grillets, agafadors de barra, ganxos, trusts i triliters, Grigri (bloquejador), arnesos, giratoris, protectors (columnes, cables...), traktel, matalassos, eines de ferreteria, biga/bigues, tallafocs, senyalització d'emergència, escales de seguretat i plataformes elevadores.

Quin és el període per presentar les sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds és del l'11 al 26 de juny a les 14h.

Com podem presentar la sol·licitud?

 • Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per mitjans telemàtics i a través del formulari web de sol·licitud del portal Tràmits del Departament de Cultura.
 • A l’apartat “Documentació” es pot accedir als models del projecte d'activitat i al del pressupost-liquidació complet i detallat.
SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.