Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la producció i l'edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2024 (CLT041).

Aquesta línia de subvencions inclou les modalitats següents:

 • A) Producció i edició de llibres en llengua catalana o aranesa.
 • B) Producció i edició de fonogrames.

L'edició dels llibres i els fonogrames es pot fer en suport físic —paper o disc compacte (CD)— o en format digital.

Queden exclosos d'aquesta línia de subvencions:

Respecte a la modalitat A)

 • Les publicacions periòdiques i els butlletins interns d'institucions i d'associacions.
 • Les obres destinades a l'ensenyament.
 • Els llibres considerats de bibliòfil i aquells amb l'edició limitada i numerada.
 • Les obres actualitzables, les editades en fascicles i les editades en fulls no relligats, canviables o suprimibles sense detriment del seu conjunt.
 • Les reimpressions, les autoedicions i les edicions no venals.
 • Les obres publicades per encàrrec d'altri.
 • Les obres que només siguin assequibles a socis o subscriptors, les editades exclusivament per a la venda a terminis o a domicili i, en qualsevol cas, aquelles de distribució o venda limitades.
 • Els àlbums, els retallables, els llibres de pintar i acolorir, els quaderns amb proposta d'exercicis i, en general, totes les obres en què s'hagi de treballar, els contes estampats amb motlle i les obres sense text.
 • Els catàlegs d'exposicions, en qualsevol cas, i els catàlegs d'art i altres de similars el contingut literari dels quals sigui minoritari.
 • La confecció o el manteniment de pàgines web.
 • Els llibrets d’obres.
 • Les traduccions d’obres ja editades.

Respecte a la modalitat B)

 • Les autoedicions i els fonogrames no venals.
 • Els enregistraments que només siguin assequibles als socis o subscriptors, els editats exclusivament per a la venda a terminis o a domicili i els de distribució o venda limitades.

Quin és el període per presentar les sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds és del 16 de al 31 de maig de 2024. El dia 31 de maig de 2024 es poden presentar sol·licituds fins les 14:00 hores.

Com podem presentar la sol·licitud?

 • Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per mitjans telemàtics i a través del formulari web de sol·licitud del portal Tràmits del Departament de Cultura.
 • A l’apartat “Documentació” es pot accedir als models del projecte d'activitat i al del pressupost-liquidació complet i detallat.
SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.