Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

El Departament de Cultura ha publicat les bases que han de regir la convocatòria de les subvencions per a l'adquisició d'equipament tecnlògic per a entitats privades sense ànim de lucre de l'àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya per a l'any 2023 (CLT096)

Quines despeses són subvencionables?

 • Les inversions subvencionables són les següents:
  • Adquisició d'ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils i tauletes tàctils, per al treball presencial o el teletreball.
  • Adquisició de recursos tècnics per a la realització de videoconferències: càmeres web, micròfons i auriculars.
  • Adquisició d'elements per a la millora de la connectivitat: cables de xarxa, commutadors en xarxa i repetidors de senyal wifi.
  • Adquisició de recursos tècnics destinats a la realització de reunions telemàtiques i de presentacions públiques: projectors, pantalles, pissarres electròniques, càmeres web i micròfons especials per a sales de videoconferències.
  • Adquisició del programari necessari per a l'explotació dels equipaments esmentats a les lletres anteriors, sempre que estigui vinculat a l'objecte d’aquestes subvencions.
  • Adquisició de videocàmeres i els seus complements per a l'enregistrament i la retransmissió en directe o reproducció en diferit, a través d'internet, d'esdeveniments culturals propis de l'entitat sol·licitant.

Requisits, condicions i incompatibilitats

 • Les entitats sol·licitants han de dur a terme la seva activitat en un local situat a Catalunya.
 • L'equipament tecnològic objecte de la sol·licitud s'ha de destinar a donar suport a les activitats pròpies de l'entitat beneficiària o a les activitats de cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de les entitats o col·lectius als quals estigui obert l'equipament cultural.
 • L'equipament tecnològic objecte de la sol·licitud s'ha de destinar a les finalitats de l'entitat i no pot ser per a ús personal, comercial ni professional.
 • Les inversions objecte de la subvenció s'han de realitzar durant l'any de la concessió de la subvenció.
 • Destinar l'equipament tecnològic subvencionat a la finalitat prevista durant un període mínim de 2 anys.
 • Sotmetre's a inspeccions de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o del Departament de Cultura destinades a comprovar l'existència de l'equipament tecnològic subvencionat, així com el compliment de les condicions d'ús previstes per aquestes bases específiques.
 • Cada sol·licitant només pot presentar una única sol·licitud.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds finalitza el 28 de setembre de 2023, a les 14:00h

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

 • Projecte d’activitat o actuació. (DESCARREGAR)
 • Pressupost complet i detallat del projecte. (DESCARREGAR)
 • Memòria detallada de les activitats culturals dutes a terme per l'entitat sol·licitant. Aquesta memòria ha d'incloure la relació de les activitats realitzades o programades durant l'any de la concessió de la subvenció. També s'ha d'acompanyar d'una ressenya breu d'aquestes activitats, la data i l'entitat responsable de la seva realització o organització.
SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.