Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

El Departament de Cultura ha publicat les bases que han de regir la convocatòria de les subvencions per festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional 2024 (CLT042).

En aquestes bases es considera:

 • Festival o cicle de cultura popular i tradicional, com el projecte conjunt d’activitats artístiques d’un o diversos àmbits, en format presencial o virtual, que formin part d’una unitat programàtica, portades a terme durant un període de temps determinat en una població o diverses definides prèviament, amb uns objectius conjunts, clars i definits, que no formin part de la programació estable o regular d’un equipament cultural.
 • Activitats artístiques, com el conjunt d’espectacles de qualsevol àmbit o disciplina de les arts escèniques, en viu, tant si són de música, de teatre, de dansa o de circ, inclosos els interdisciplinaris.
 • Equipaments culturals, com els equipaments escènics i musicals següents: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concerts, casals, centres cívics, carpes de circ o similars i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’activitats artístiques.

Queden excloses d'aquesta línia de subvencions:

 • Les activitats artístiques que formin part de les programacions estables municipals i les programacions en equipaments culturals que tinguin el suport econòmic del Departament de Cultura.
 • Les trobades de qualsevol tipus d'activitat de cultura popular o tradicional, les festes, les fires, els mercats o qualsevol activitat que, més enllà de la seva denominació, no tingui l'activitat artística com a eix principal o fonamental del programa.
 • Les activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.
 • Els festivals, cicles i esdeveniments similars inclosos dins la programació de la festa major del municipi on es dugui a terme.
 • Les activitats adreçades exclusivament a la realització d'un concurs, certamen o competició.
 • Les activitats que no tinguin relació amb el foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural.

Requisits i condicions:

 • Les activitats del festival, cicle o esdeveniment similar es poden fer tant dins com fora de l'àmbit territorial de Catalunya, dins l'any natural de concessió de la subvenció.
 • El festival, cicle o esdeveniment similar s'ha d'haver celebrat un mínim d'una edició abans de l'any de la concessió de la subvenció.
 • Cada sol·licitant pot presentar un màxim de dos projectes. Cal presentar una sol·licitud per a cada festival, cicle o esdeveniment similar sempre que no formin part d'un únic projecte.
 • El festival, cicle o esdeveniment similar pot tenir activitats dutes a terme en streaming o retransmissions en directe. La periodicitat dels festivals i dels cicles pot ser anual o bianual amb una durada màxima de vuit mesos.
 • Cal que s'utilitzi el català o l'aranès en la difusió de les activitats del festival, cicle o esdeveniment similar.

CONSULTEU LES DESPESES SUBVENCIONABLES AL RESUM DE LA FAC

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds és del 23 de gener al 7 de febrer de 2024, a les 14h.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

 • Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per mitjans telemàtics i a través del formulari normalitzat de sol·licitud del portal Tràmits del Departament de Cultura. Trobareu l'enllaç al resum de la FAC.
 • Projecte d’actuació
 • Pressupost
SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.