Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

El Departament de Cultura ha publicat les bases que han de regir la convocatòria de les subvencions per a commemoracions d'esdeveniments, personalitats o entitats de l'àmbit de la cultura catalana (CLT503)

Quines modalitats es contemplen?

  • Commemoracions d'esdeveniments i de personalitats de l'àmbit cultural que hagin estat aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
  • Commemoracions d'aniversaris de personalitats, d'entitats i d'empreses culturals de repercussió nacional o local, així com d'equipaments culturals rellevants per la seva trajectòria històrica i importància territorial que celebrin la commemoració de la seva creació, que no es puguin incloure a la modalitat de la lletra a. Els aniversaris han de ser, com a mínim, de 50 anys en el cas de les entitats, les empreses, i els equipaments culturals, i sempre múltiples de 25 anys. Els aniversaris de personalitats han de ser, com a mínim, de 100 anys del seu naixement o de la seva mort, i sempre múltiples de 50.
  • Commemoracions d'esdeveniments culturals de més de 250 anys, i sempre múltiples de 50, que tinguin una repercussió rellevant més enllà de l'àmbit de la localitat on es celebren, i que no es puguin incloure en les modalitats anteriors.

Requisits, condicions i incompatibilitats

  • Es poden presentar diverses sol·licituds, una per a cada commemoració que se celebri.
  • Cada sol·licitud ha de contenir totes les activitats que tinguin programades en relació amb una commemoració concreta i respecte de les quals demanin la subvenció.
  • Les activitats de commemoració s'han de celebrar en el període biennal comprès entre l'1 de gener de l'any de concessió de la subvenció i el 31 de desembre de l'any posterior a la concessió de la subvenció. També es poden subvencionar aquelles activitats preparatòries realitzades en l'any immediatament anterior al de la celebració de la commemoració.
  • Les activitats de commemoració es poden celebrar dins o fora de Catalunya.
  • Aquestes subvencions són incompatibles amb altres ajuts que rebi el beneficiari ja siguin ajuts de concurrència pública, aportacions o subvencions nominatives o ajuts exclosos de concurrència pública, però en el cas de les subvencions de la modalitat de la lletra a són compatibles amb subvencions nominatives del Departament de Cultura i entitats adscrites no destinades a les activitats de la commemoració.
  • Es poden imputar a l'activitat subvencionada despeses generals o indirectes amb un límit del 20% del cost total del projecte.
  • No es considera despesa subvencionable l'adquisició de material inventariable.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds finalitza el 13 de setembre de 2023, a les 14:00h

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.