Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

El Departament de Cultura ha publicat les bases que han de regir la convocatòria de les subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme, per a l’any 2024 (CLT027).

Les modalitat de les activitats objecte de subvenció són les següents:

 • MODALITAT A) Les activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l'associacionisme cultural o el patrimoni etnològic, d’acord amb les dues tipologies següents:
  • La programació anual d'activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional i l'associacionisme cultural.
  • Les fires, les trobades, els congressos i les jornades d'àmbit nacional o internacional, així com altres activitats de caràcter puntual relacionades amb la cultura popular i tradicional i l'associacionisme cultural.
 • MODALITAT B) Les commemoracions d'aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva en l'àmbit de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l'associacionisme cultural o el patrimoni etnològic (cal que l'efemèride tingui una antiguitat mínima de 10 anys i que sigui múltiple de 5).
 • MODALITAT C) Les festes i els elements festius que formin part del Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya. També són subvencionables altres festes o elements festius, inscrits o no al Catàleg, que demostrin una continuïtat mínima de 20 anys, un interès etnogràfic i cultural rellevant.

Queden exclosos d'aquesta línia de subvencions:

 • Els cursos o activitats de tipus formatiu en el camp de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural.
 • Els viatges i desplaçaments per participar en festivals, fires o trobades fora de Catalunya, i els viatges de caràcter recreatiu o turístic.
 • Els festivals, cicles o esdeveniments similars de cultura popular i tradicional catalana i aranesa, les programacions artístiques en què participin principalment artistes professionals i la producció d’espectacles, exposicions o material fonogràfic o audiovisual.
 • Les activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.
 • L’edició en llengua catalana i aranesa de treballs relacionats amb la difusió de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni etnològic de Catalunya.
 • Les activitats esportives.
 • El vestuari de les figures d'imatgeria festiva i de les persones.
 • Les activitats adreçades prioritàriament a la promoció social de col·lectius.
 • Les activitats de caràcter escolar.
 • L'organització de premis i concursos culturals.
 • Els àpats populars, llevat que siguin a favor dels membres de grups o entitats que participen en l’activitat de cultura popular i tradicional sense cobrar per la seva participació.
 • Les activitats adreçades a la promoció comercial d’empreses o grups d’empreses.
 • L'adquisició de béns mobles que suposin un increment del patrimoni de l’entitat.
 • Els projectes que no utilitzin el català o l’aranès en la difusió de les seves activitats.
 • Les festes majors i altres festes tradicionals de caràcter local, excepte si es tracta de festes amb reconeixement especial d’acord amb l’article 3 del Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds és del 6 al 21 de març de 2024. El dia 21 de març de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00h.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

La documentació que cal adjuntar al formulari de sol·licitud (projecte d’activitat i pressupost complet i detallat del projecte) la podeu descarregar AQUÍ des de l’apartat “Documentació”.

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.