Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

En data 9 de novembre de 2023 ha estat publicada al DOGC Núm. 9037 - 9.11.2023 la convocatòria, de concurrència no competitiva per a l’any 2023, per a la concessió de subvencions destinades a la realització de contractes formatius per a la obtenció de pràctica professional per a persones joves de 16 a 29 anys en situació d’atur.

IMPORTANT: Els ajuts s’atorguen per estricte ordre d’entrada de la sol·licitud corresponent!

Quines són les condicions que han de complir les persones contractades?

  • Estar registrades en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiari.
  • Estar inscrites a l'Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional en el moment de la seva signatura.
  • Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional.

Tots els requisits i les condicions s'han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l'inici del contracte. Per a la selecció de les persones participants, les entitats beneficiàries hauran de presentar l'/es oferta/es d'ocupació del/s lloc/s de treball que necessita ocupar a l'Oficina de Treball. L'Oficina de Treball facilitarà a l'entitat beneficiària una llista amb persones candidates per a cada lloc de treball que compleixen els requisits, amb les quals l'entitat beneficiària ha de realitzar el procés de selecció. L'Oficina de Treball ha de donar el vistiplau de la/les persona/es jove/s que hagin seleccionat les entitats beneficiàries per a la realització del/s contracte/s en pràctiques.

Quin és el termini d'execució?

  • Les actuacions subvencionables s'han d'iniciar com a màxim el 15 de febrer de 2024 i han de finalitzar com a màxim el 14 de febrer de 2025.
  • El període d'execució subvencionable és d'un màxim de 12 mesos.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds és del 10 al 20 de novembre de 2023, ambdós inclosos.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

  • La memòria tècnica. (CLICA AQUÍ PER DESCARREGAR EL MODEL)
  • Declaració d'absència de conflicte d'interès d'entitats sol·licitants (DACI) (CLICA AQUÍ PER DESCARREGAR EL MODEL)
  • Poder suficient en dret que acrediti facultats de representació del signatari (obligatori si no es pot consultar en registres o signatura electrònica no ho acredita).
  • Documentació acreditativa de la prerrogativa especial negociada amb l’Administració a causa de pròrroga, ajornament, moratòria, o qualsevol condició especial en relació amb els deutes tributaris i/o de Seguretat Social.
  • En cas de no autoritzar la consulta, documentació acreditativa d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb les administracions públiques i davant la Seguretat Social.
SERVEI DE SUBVENCIONS

Per aquesta convocatòria, el Servei de Subvencions de la Federació d’Ateneus de Catalunya no us podrà oferir el servei habitual d’assessorament i tramitació donada la precipitació de la convocatòria i la seva tramitació.