Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

Publicada la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

Requisits ANNEX I: Ajuts per fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.

  • PERSONES BENEFICIÀRIES: Els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció, que impulsin el seu desamiantatge, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.
  • QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I INTENSITAT DE LES AJUDES: La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d'amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de trenta mil euros (30.000,00 €) per actuació subvencionada.
  • DESPESES SUBVENCIONABLES: Es considera subvencionable la retirada, transport i tractament dels residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. No es consideraran despeses subvencionables els materials d'obra i de construcció emprats per substituir la funció que realitzava l'amiant retirat a l'immoble.

Requisits ANNEX II: Ajuts per fomentar la retirada de residus de cobertes que continguin amiant, i la seva substitució, i complementàriament la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l’immoble en les quals s’hagi retirat l’amiant.

  • PERSONES BENEFICIÀRIES: Els propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica (disposin de CNAE) i que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
  • QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I INTENSITAT DE LES AJUDES: La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la descontaminació, retirada i gestió dels residus d’amiant serà de caràcter dinerari fins a un percentatge. L’import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o dels costos de les accions que s’hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per realitzar els projectes, sense que pugui ser superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que s’exposen a la fitxa de la FAC. La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic serà de caràcter dinerari i serà el resultat de multiplicar el valor de la potència pic instal·lada pel valor que correspongui d’acord amb el que indiquem a la fitxa de la FAC.
  • DESPESES SUBVENCIONABLES: Es considera subvencionable la retirada, transport, tractament, substitució de les cobertes retirades, i la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les cobertes d’amiant afectades.

Cal tenir en compte...

  • La percepció de la subvenció derivada de la línia d'ajut annex II és incompatible amb la percepció de la subvenció derivada de la línia d'ajut de l'annex I per al mateix immoble. En cas que es presentin sol·licituds en els dos annexos, es considerarà vàlida únicament l'última sol·licitud enviada.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació, finalitzarà el 24 de juliol de 2023.

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat